Byalagets årsmöte 2017

Hishults Byalag avhöll sitt årsmöte den 9 mars på Hishults Nya Gästis. Byalaget har 150 hushåll som medlem­mar och cir­ka 50 medlem­mar del­tog vid årsmötet . Ord­förande häl­sade välkom­men och gav infor­ma­tion om styrelsens plan­er på hur Bror-Erik Nilssons legat ska använ­das men bet­on­ade att något defin­i­tivt beslut ännu inte fat­tats. Ani­ta Bengts­son och Elin Gustafs­son invaldes som ordi­nar­ie styrelseledamöter och Robin Svens­son styrelsesup­pleant. Hishults Byalags styrelse och verk­samhets­berät­telse finns under fliken Byalaget.

För under­håll­ning stod Johan Pers­son, glo­be­trot­ter som är uppväxt i Has­s­löv med fråge­s­porten “På Håret”. Kon­ceptet lik­nar välkän­da TV-pro­gram­met  På Spåret.  Delt­a­gar­na delades upp i lag och engage­manget hos lagmedlem­mar­na var stor.  En trevlig och rolig under­håll­nin­gen som verk­li­gen upp­skat­tades.

Spar­banken Boken bjöd på kaffe och fral­lor.

Lämna ett svar