Fiberutbyggnad på landsbygden runt Hishult

Just nu pågår en kam­panj för anslut­ning till fiber. Var­för är fiber så vik­tigt?

Lands­byg­dens tele­fonk­ablar mon­teras ner och vi mer eller min­dre tvin­gas till att använ­da oss av mobil tele­foni vilket på en hel del platser inte har opti­mal täck­n­ing.

För att män­niskor ska kän­na sig tryg­ga även på lands­byg­gden krävs ett kom­mu­nika­tion­ssys­tem som funger­ar. Vi vill även att Hishult ska vara en attrak­tiv bostad­sort och vi vill säl­ja våra hus till näs­ta gen­er­a­tion. Idag är en av de förs­ta frå­gor­na en mäk­lare får– Finns det fiber?

Fiberup­p­kop­pling ger även invå­nar­na i den lil­la stu­gan i sko­gen möj­lighet att vara en del av det mod­er­na samhäl­let. Det finns redan nu sjukvård som sköts via inter­net, hur framti­den ser ut vet vi inte

 Det är dyrt, är ett argu­ment som hörs ibland. Ini­tialkost­naden på ca. 20.000 kr kan avskräc­ka men med lokala banker som mer än gär­na vill låna ut och kan till och med läg­ga över det på befintligt hus­lån, så kan investerin­gen i fiber vara värt att övervä­ga.

Månad­skost­naden då? Med de nya abon­ne­mangs­former­na kan man kop­pla av och på fiber efter behov. Du kan allt­så nöja dig nöja dig med att köpa ett 14 dagars abon­ne­mang när barn­bar­nen kom­mer på besök.

Hishults Byalag ser fiberut­byg­gnaden som ett steg i rätt rik­t­ning så Hishult kan bli en ännu attrak­ti­vare ort bosät­ta sig i och etablera före­tag.

 

 

 

 

Lämna ett svar