Hishult

Vem har inte någon gång drömt om att bo IMG_8892
i en röd liten stu­ga på landet?
Att kun­na leva ett lugnt och frid­fullt liv mitt i naturen. I Hishult kan du göra det. Till­gån­gen till skola/förskola, livsmedels­bu­tik och bank under­lät­tar det dagli­ga livet. Vi har dessu­tom bred­band i de fles­ta stu­gor­na i byg­den vilket gör det lättare att kun­na arbe­ta hemifrån, på distans.

I Hishult får bar­nen växa upp i en lugn och har­monisk miljö. Här finns det naturligtvis både barnom­sorg och skolverk­samhet. Allt från dagis och försko­la till grund­skolans sjätte klass. Den idrottsli­ga verk­samheten domin­eras av Kornhult/Hishult FF, K/H FF, som är en fot­bolls­fören­ing med mån­ga medlemmar.

IMG_8880.JPG

Hishult har en djupt rotad före­ta­gar­tra­di­tion. Förr i tiden hand­lade det kanske mest om

lant­bruk och tillverkn­ing av kor­gar och ste­gar men numera bedrivs alla for­mer av verk­samheter i och omkring Hishult.

Våra Spon­sor­er:

hspbDina_Lagadalens