Verksamhetsberättelse 2019

Hishults Byalags verk­samhets­berät­telse för 2019

Torgda­gen anord­nades som van­ligt den 1 maj och var välbesökt av både knal­lar och köp­sug­en publik.

Drill­flick­o­r­na från Örkelljun­ga som Spar­banken Boken engager­at var ett upp­skat­tat inslag under dagen.

Torgda­gen kom­mer att anord­nas även 2020.

Val­borgsmäs­soafto­nen firades med gril­lkväll på Tages park.

Byalaget som övertag­it ans­varet för som­mar­festen anord­nades på idrottsplat­sen den 15 juni och blev en rik­tig suc­cé. 100 gäster njöt av god mat och trevlig under­håll­ning som Thomas&Tomas stod för.

2020 kom­mer som­mar­festen att anord­nas den 6 juni.

Den myck­et upp­skat­tade och välbesök­ta grill/visaftonen anord­nades den 27 juli på Gam­mel­går­den. Upp­skat­tad trubadur var som van­ligt Oskar Gustavsson.

Laholms kom­mun och Byalaget arranger­ade den 3 sep­tem­ber invå­nar­dia­log på kon­sthallen. Ca 50 delt­a­gare fick möj­lighet att lyssna och stäl­la frå­gor till några av kom­munens tjänstemän.

Vid jul­mark­naden på Gam­mel­går­den del­tog Byalaget med tomte som delade ut godis­påsar till barnen.

I ung­do­mar­nas lokal har det tis­dagsefter­mid­da­gar var­it fritid­sak­tiviteter för elever i årskurs 4–6 under höstterminen.

Under­håll av g:a bib­lioteket har gjorts i form av mål­ning, grässådd, nytt kök m.m.

Lokalen kan hyras av byalagets medlem­mar för 100:-/dag.

Byalaget har en egen grup­p­si­da på Facebook

Byalaget har under året haft 9 pro­tokollför­da möte och har 150 medlemmar.

Byalagets styrelse har under året bestått av: ordf. Göran Svens­son, v.ordf. Mat­tias Carls­son, sekr. Elin Gustafs­son, kassör Eva Svens­son ledamöter: Ani­ta Bengts­son, Cari­na Wickan­der, Carl-Olof Bengts­son, Jes­si­ca Ottos­son, Robin Svens­son. Sup­plean­ter Ingrid Carls­son, Emil Mattsson.

För mer infor­ma­tion besök vår hem­si­da www. hishult.net

Lämna ett svar