Byalaget

Byalaget har till syfte att för ortens invånare till­vara­ta och natur
ver­ka för en ökad förståelse om en gam­mal och levande kul­tur­bygd, att spri­da kun­skap om dess sevärd­heter, tra­di­tion­er och affärsliv. En mål­sät­tning som medlem­mar­na verk­li­gen har lyck­ats med.
Alla är välkom­na som medlem­mar i Hishults Byalag! Årsavgiften är 100 kr. per hushåll och kan sät­tas in på förenin­gens BG: 5818–2767 eller direkt på byalagets bankkon­to i Spar­banken Boken.

Ju fler medlem­mar desto större möj­lighet att utfor­ma och påver­ka vår del av kom­munen. Tack för Ditt stöd!

Styrelsen består av:
Ord­förande
sollakeCari­na Wickan­der, 0735–226433
hishultsbyalag@outlook.com

Vice Ord­förande
Mat­tias Carls­son, 0702–762374

Sekreter­are
Elin Gustafs­son, 0730–515956

Kassör
Eva Svens­son, 0430–405 44

Ledamöter:
Carl-Olof Bengts­son, 0702–949870

Mag­nus Brunbäck

Ani­ta Bengtsson

Malin LIn­de­berg

Hishults Byalag
Högarydsvä­gen 46
312 53 Hishult

vinterhishultsbyalag@outlook.com