Coronapandemin

Coro­n­a­pan­demin block­er­ar mån­ga verk­samheter välden över så även i Hishults Byalag.

Årsmötet har bliv­it upp­skjutet och vi hop­pas kun­na genom­föra det senare i år.

Torgda­gen som skulle ägt rum den 1 maj för 23:dje  året i rad fick ock­så inhiberas.

Det­ta har inneb­u­rit att byalagets medlem­san­tal har min­skat från ca. 160 till strax över 60 då torgda­gen och årsmötet var tillfällen då mån­ga beta­lade sin medlemsavgift.

Vi väd­jar där­för till tidi­gare medlem­mar och givetvis även nya att beta­la årsavgiften på 100:- till byalaget, så vi kan fort­sät­ta  försö­ka göra vårt Hishult till en ännu mysi­gare och trevli­gare by att bo i.

Swish 123 227 77 62  Bank­giro 5818–2767

Lämna ett svar