G:a biblioteket/kommunhuset i Byalagets ägo

I de sista skäl­vande dagar­na av 2017 köpte Byalaget g:a bib­lioteket av Kom­mun­fastigheter i Laholm AB för 550.000:-. Köpet finan­sier­ades genom att utnyt­t­ja 500:000:- av de 1.000.000:- Bror-Erik Nils­son tes­ta­menter­at till  Byalaget. Spar­banken Boken spon­srade med 50.000:- vilket vi är myck­et tack­sam­ma för. Vår avsikt är nu att rus­ta upp fastighetens två lägen­heter och hyra ut dem. Sam­lingslokalen är i förs­ta hand avsedd för ung­domsverk­samhet men kan även utnyt­t­jas för andra ändamål. Bylagets förhopp­n­ing är att g:a biblioteket/kommunhuset ska kun­na bli en sam­lingspunkt för alla i “byn”.

Lämna ett svar