Kategoriarkiv: Hishult

Årsmöte 2023

Den 16 mars kl.18:00 på kon­sthallen i Hishult.

Vi bör­jar med årsmötes­förhan­dlin­gar­na sedan har vi bju­dit in Ste­fan Samuels­son från Väx­tia som kom­mer att ge tips för din trädgård.

Vi avs­lu­tar med fika som Spar­banken Boken bjud­er på.

För den som vill stöt­ta Byalaget finns det möj­lighet att lösa det på plats, 100 kr per hushåll.

 

Coronapandemin

Coro­n­a­pan­demin block­er­ar mån­ga verk­samheter välden över så även i Hishults Byalag.

Årsmötet har bliv­it upp­skjutet och vi hop­pas kun­na genom­föra det senare i år.

Torgda­gen som skulle ägt rum den 1 maj för 23:dje  året i rad fick ock­så inhiberas.

Det­ta har inneb­u­rit att byalagets medlem­san­tal har min­skat från ca. 160 till strax över 60 då torgda­gen och årsmötet var tillfällen då mån­ga beta­lade sin medlemsavgift.

Vi väd­jar där­för till tidi­gare medlem­mar och givetvis även nya att beta­la årsavgiften på 100:- till byalaget, så vi kan fort­sät­ta  försö­ka göra vårt Hishult till en ännu mysi­gare och trevli­gare by att bo i.

Swish 123 227 77 62  Bank­giro 5818–2767

Byalagets årsmöte 2019

Tors­da­gen den 21 mars avhölls Hishults byalags årsmöte på Kon­sthallen i Hishult. Ca. 80 per­son­er kom till årsmötet där ord­föran­den redogjorde för ett hän­delserikt år för byalaget med bl. a. ren­over­ing av Gam­la Bib­lioteket. Med myck­et hjälp av ideel­la krafter har Hishult nu fått en fin sam­lingslokal för ung­do­mar­na men även för andra sam­mankom­ster. Lokaler­na kan hyras för 100 kr/dag av medlemmar.

Efter årsmötes­förhan­dlin­gar­na berät­tade arke­olog  Maria Nils­son om sitt och sin mans John Words arke­ol­o­giska arbete i Egypten. De och deras team är känt över större delen av världen för sitt ban­bry­tande arbete och nya fynd. Maria kunde verk­li­gen troll­bin­da åhörar­na med sin fram­ställ­ning och sina bilder.

Årsmötet avs­lu­tades med kaffe, fral­la och minisem­la som Spar­banken Boken bjöd på. 

Verk­samhets­berät­telse med styrelse se bilaga.

Välkommen till årsmöte

Välkom­men till Hishults Byalags årsmöte tors­dag den 21 mars kl. 19:00 på kon­shallen i Hishult.

2018 var ett hän­delserikt år för byalaget med ren­over­ing av Gam­la Bib­lioteket. Med myck­et hjälp av ideel­la krafter blev det­ta möjligt. Byalaget ser med spän­ning fram emot vad 2019 har att erbjuda.

Föru­tom de sed­van­li­ga årsmötes­förhan­dlin­gar­na kom­mer arke­olog Maria Nils­son att berät­ta om sitt arbete och arke­ol­o­giska fynd i Egypten. Maria och hennes kom­pan­jon John Ward är nyin­fly­t­tade till Hishult. De och deras team är kän­da över större delen av världen för sitt arke­ol­o­giska arbete i Egypten. 

Vi avs­lu­tar kvällen med fika som Spar­banken Boken bjud­er på.

G:a biblioteket/kommunhuset i Byalagets ägo

I de sista skäl­vande dagar­na av 2017 köpte Byalaget g:a bib­lioteket av Kom­mun­fastigheter i Laholm AB för 550.000:-. Köpet finan­sier­ades genom att utnyt­t­ja 500:000:- av de 1.000.000:- Bror-Erik Nils­son tes­ta­menter­at till  Byalaget. Spar­banken Boken spon­srade med 50.000:- vilket vi är myck­et tack­sam­ma för. Vår avsikt är nu att rus­ta upp fastighetens två lägen­heter och hyra ut dem. Sam­lingslokalen är i förs­ta hand avsedd för ung­domsverk­samhet men kan även utnyt­t­jas för andra ändamål. Bylagets förhopp­n­ing är att g:a biblioteket/kommunhuset ska kun­na bli en sam­lingspunkt för alla i “byn”.

Torgdagen 2017

Bylagets 20:de torgdag ägde rum i strå­lande solsken men med en kall östan­vind. Den hin­drade dock inte de 20–25 knal­lar­na och besökar­na att trivas och förhopp­n­ingsvis ha en bra kom­mers. Spar­banken Boken ord­nade tip­srun­da, godis­regn och över­läm­nade gåva till Majblom­me­förenin­gen. I SPF:s tält kunde man avn­ju­ta kaffe med bröd. Hishult alpack­or besök­te ock­så torgdagen.Matte Anneli såg till att de bevit­tnade mark­naden bakom galler.

    

Valborgsmässoafton

Någon majbrasa tän­des inte men däre­mot gril­lar­na på Tages Park och med­hav­da gril­lade läck­er­heter avn­jöts i afton­solen. En hopp­borg hade hyrts in och de mån­ga bar­nen hade en högtidsstund. Vi övri­ga glad­des åt barne­nens lek och stoj samt en trevlig sam­varo. Tack Elin och Mat­tias som såg till att hopp­bor­gen kom på plats och att vi fick bänkar och bord att sit­ta vid.