Byalagets årsmöte 2019

Tors­da­gen den 21 mars avhölls Hishults byalags årsmöte på Kon­sthallen i Hishult. Ca. 80 per­son­er kom till årsmötet där ord­föran­den redogjorde för ett hän­delserikt år för byalaget med bl. a. ren­over­ing av Gam­la Bib­lioteket. Med myck­et hjälp av ideel­la krafter har Hishult nu fått en fin sam­lingslokal för ung­do­mar­na men även för andra sam­mankom­ster. Lokaler­na kan hyras för 100 kr/dag av medlemmar.

Efter årsmötes­förhan­dlin­gar­na berät­tade arke­olog  Maria Nils­son om sitt och sin mans John Words arke­ol­o­giska arbete i Egypten. De och deras team är känt över större delen av världen för sitt ban­bry­tande arbete och nya fynd. Maria kunde verk­li­gen troll­bin­da åhörar­na med sin fram­ställ­ning och sina bilder.

Årsmötet avs­lu­tades med kaffe, fral­la och minisem­la som Spar­banken Boken bjöd på. 

Verk­samhets­berät­telse med styrelse se bilaga.

Lämna ett svar