Välkommen till årsmöte

Välkom­men till Hishults Byalags årsmöte tors­dag den 21 mars kl. 19:00 på kon­shallen i Hishult.

2018 var ett hän­delserikt år för byalaget med ren­over­ing av Gam­la Bib­lioteket. Med myck­et hjälp av ideel­la krafter blev det­ta möjligt. Byalaget ser med spän­ning fram emot vad 2019 har att erbjuda.

Föru­tom de sed­van­li­ga årsmötes­förhan­dlin­gar­na kom­mer arke­olog Maria Nils­son att berät­ta om sitt arbete och arke­ol­o­giska fynd i Egypten. Maria och hennes kom­pan­jon John Ward är nyin­fly­t­tade till Hishult. De och deras team är kän­da över större delen av världen för sitt arke­ol­o­giska arbete i Egypten. 

Vi avs­lu­tar kvällen med fika som Spar­banken Boken bjud­er på.

Lämna ett svar