Kategoriarkiv: Hishult

Byalagets årsmöte 2017

Hishults Byalag avhöll sitt årsmöte den 9 mars på Hishults Nya Gästis. Byalaget har 150 hushåll som medlem­mar och cir­ka 50 medlem­mar del­tog vid årsmötet . Ord­förande häl­sade välkom­men och gav infor­ma­tion om styrelsens plan­er på hur Bror-Erik Nilssons legat ska använ­das men bet­on­ade att något defin­i­tivt beslut ännu inte fat­tats. Ani­ta Bengts­son och Elin Gustafs­son invaldes som ordi­nar­ie styrelseledamöter och Robin Svens­son styrelsesup­pleant. Hishults Byalags styrelse och verk­samhets­berät­telse finns under fliken Byalaget.

För under­håll­ning stod Johan Pers­son, glo­be­trot­ter som är uppväxt i Has­s­löv med fråge­s­porten “På Håret”. Kon­ceptet lik­nar välkän­da TV-pro­gram­met  På Spåret.  Delt­a­gar­na delades upp i lag och engage­manget hos lagmedlem­mar­na var stor.  En trevlig och rolig under­håll­nin­gen som verk­li­gen uppskattades.

Spar­banken Boken bjöd på kaffe och frallor.

Fiberutbyggnad på landsbygden runt Hishult

Just nu pågår en kam­panj för anslut­ning till fiber. Var­för är fiber så viktigt?

Lands­byg­dens tele­fonk­ablar mon­teras ner och vi mer eller min­dre tvin­gas till att använ­da oss av mobil tele­foni vilket på en hel del platser inte har opti­mal täckning.

För att män­niskor ska kän­na sig tryg­ga även på lands­byg­gden krävs ett kom­mu­nika­tion­ssys­tem som funger­ar. Vi vill även att Hishult ska vara en attrak­tiv bostad­sort och vi vill säl­ja våra hus till näs­ta gen­er­a­tion. Idag är en av de förs­ta frå­gor­na en mäk­lare får– Finns det fiber?

Fiberup­p­kop­pling ger även invå­nar­na i den lil­la stu­gan i sko­gen möj­lighet att vara en del av det mod­er­na samhäl­let. Det finns redan nu sjukvård som sköts via inter­net, hur framti­den ser ut vet vi inte

 Det är dyrt, är ett argu­ment som hörs ibland. Ini­tialkost­naden på ca. 20.000 kr kan avskräc­ka men med lokala banker som mer än gär­na vill låna ut och kan till och med läg­ga över det på befintligt hus­lån, så kan investerin­gen i fiber vara värt att överväga.

Månad­skost­naden då? Med de nya abon­ne­mangs­former­na kan man kop­pla av och på fiber efter behov. Du kan allt­så nöja dig nöja dig med att köpa ett 14 dagars abon­ne­mang när barn­bar­nen kom­mer på besök.

Hishults Byalag ser fiberut­byg­gnaden som ett steg i rätt rik­t­ning så Hishult kan bli en ännu attrak­ti­vare ort bosät­ta sig i och etablera företag.

 

 

 

 

Grillafton på Gammelgården

Årets gril­lafton blev just så trevlig och upp­skat­tad som vi önskat. Vädret var per­fekt med över 20 grad­er och inte ett moln skymde kvällssolen vilket säk­ert bidrog till att en bra bit över 100 “His­bor” kom till Gam­mel­går­den. Oskar under­höll med härlig sång och gitarrspel. Kul att vi har en så duk­tig “spele­man” i vår by. Roligt att så mån­ga barn­famil­jer och ung­do­mar kom­mer . Det förhö­jer stämningen.

231229225 256 228

 

Att ta en prom­e­nad på en av Byalagets utmärk­ta sti­gar längs Smed­jeån ger tillfälle till härli­ga natu­rup­plevelser. Har man tur kan man se Ström­staren spana från en sten för att  plöt­sligt dyka ner i åns mör­ka vat­ten  och kom­ma upp med ett litet fiskbyte. Att se och höra Kungs­fiskaren svis­cha för­bi som en blå blixt med sitt pipande läte är möjligt men då måste man att myck­et tur.

vy Smedjeånvinter

 

 

Bylaget erhåller legat (arvgåva)

Bror-Erik Nils­son, Byalagets grun­dare och mångårige ord­förande, har tes­ta­menter­at 1 miljon kro­nor till Hishults Byalag. Utdrag ur tes­ta­mentet: “Om boets behåll­ning räck­er till ska Hishults Byalag erhål­la 1 miljon kro­nor att i sam­råd med någon fören­ing på orten, eller Laholms kom­mun, använ­da medlen som hjälp till en lokal för ung­domen i Hishult.

Rastplatsen förbättras

Efter sista stor­mens här­jningar är rast­plat­sen nu upp­snyg­gad och förhopp­n­ingsvis trivsam­mare. Det sto­ra sten­bor­det är fly­t­tat till cen­trum och plac­er­at på en kuller­stens­beläg­gn­ing. Som bak­grund sten­block och en spireahäck. Anslagstavlan upprest, nymålad och försedd med asfaboard.

Ett stort tack till er som gjort job­bet och ett speciellt tack till Per, Snap­parps Mask­in­sta­tion och John-Arne Lars­son som med sina mask­in­er gjort det tun­ga arbetet.

StädningRastplatsen

slutjobb rastplatsenrastplats färdig

 

 

 

Hishult får ny skola och förskola!

Beräk­nas vara klart till höstterminen.

Cen­ter­par­ti­et hade en välbesökt förhandsvis­ning av skolan månda­gen den 26 maj. “Så fint det blev  och så väl att den är byg­gd. Vad hade hänt med vår by om inte skolan kom­mit på plats” var det allmän­na omdömet.

skolvisning

http://www.laholm.se/nyheter/slagslag-noje-i-hishult/

http://www.skanskan.se/article/20110629/LAHOLM/706299995/-/hishult-far-ny-skola